معرفي

كارشناس ارتباطات مردمي و مددكاري:

حميدرضا شاه بختي

تلفن تماس: 7724514(0251)

وظايف مددکاري اجتماعی

 • برنامه ‌ریزی‌هاي لازم جهت نحوه کمک رسانی به مراجعین و بیماران نیازمند به بیمارستانها
 • برنامه ریزي به منظور بهبود وضعیت نیروي انسانی در واحدهاي مددکاري مراکز بیمارستانی
 • برنامه ریزي جهت تبیین جایگاه مددکاري
 • برنامه‌ریزي و تشکیل جلسات با خیرین جهت حمایت از بیماران بی بضاعت و خاص
 • بررسی در زمینه سرفصلهاي آموزشی مورد نیاز مددکاران اجتماعی شاغل در واحدهاي تابعه
 • معرفی بیماران مراجعه کننده به وزارت متبوع در صورت نياز
 • معرفی بیماران نیازمند به مراکز حمایتی و خیریه
 • بررسی مشکلات مددجویان و رسیدگی به آن تا حل مشکل

 

افکارسنجی
 • سیاستگذاري و برنامه‌ریزي براي توسعه مطالعات افکار عمومی دانشگاه علوم پزشكي قم 
 • سنجش افکار عمومی درون و برون سازمانی به منظور بازیابی مسائل و ارائه گزارش، تحلیل و راهکارهاي مناسب به مدیران و مسئولان متبوع
 • نقد و بررسی و تحلیل بازتاب فعالیتهاي دانشگاه علوم پزشكي قم  از نظر اقشار مردم، رسانه‌ها و مدیران دستگاه‌هاي دیگر و ارائه گزارش آن به رياست دانشگاه
 • برنامه‌ریزي و نظارت بر مطالعات افکار عمومی دانشگاه علوم پزشكي قم  و واحدهاي تابعه