انتشارات و تبليغات

وظايف

  • ایجاد بانک اطلاعاتی از سیاستها، برنامه‌ها، عملکردها و فعالیتهاي دانشگاه علوم پزشكي قم  و به روز نمودن و نگهداري مستمر آن به منظور راهنمائی سریع مردم و استفاده مسئولین
  • سیاستگذاري، برنامه‌ریزي و کاربرد شیوه‌هاي مناسب براي انعکاس اهداف، سیاستها، برنامه‌هاي دانشگاه علوم پزشكي قم  به مسئولین
  • تهیه و تدوین گزارش عملکرد دوره‌اي و سالانه دانشگاه علوم پزشكي قم  براساس شاخصهاي تعیین شده و موارد ارسالی از معاونتها و ساير مراكز تابعه
  • تدوین بولتن خبري فصلي و ویژه براي مناسبتها و مراسم خاص
  • تحلیل فصلی از مراجعان به وب سایتهاي دانشگاه همچون زمان مراجعه در طی روز، نوع اطلاعات درخواستی، نوع مخاطبان و  ....
  • بررسی انتقادات و پیشنهادات مراجعان به وب سایت روابط عمومي
  • مطالعه و بررسی مستمر در خصوص فنآوریهاي نوین روابط عمومی و اقدام در زمینه ارتقاء سیستم و تکنولوژي روابط عمومی و واحدهاي تابعه و ارائه طر حها و ایدههاي نو براي توسعه فعالیتهاي روابط عمومی
  • طراحی بخش هاي مختلف در سایت روابط عمومی
  • انجام امور گرافیکی و طراحی